Wednesday, March 21, 2012

SKI KELAS VI SEMESTER I

Sejarah Kebudayaan Islam
Kelas  VI Semester 1

BAB  1    KHULAFAURRASYIDIN

1.  Pengertian khulafaurrasyidin
     Khulalafaurrasyidin berasal dari dua kata yaitu khulafa dan arrasyidin.Kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti,pemimpin atau penguasa,sedang arrasyidin adalah bentuk jamak dari kata arrasyid yang berarti orang yang mendapat petunjuk atau orang yang bijaksana.
Arti khulafaurrasyidin menurut bahasa adalah pemimpin atau penguasa yang bijaksana dan selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT.
Arti khulafaurrasyidin secara istilah adalah pemimpin-pemimpin umat atau agama dan negara sebagai pengganti Rasulullah setelah beliau wafat untuk melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah yang sangat mulia,yaitu menjunjung tinggi syariat agama Allah SWT.
    Sahabat Rasulullah SWT yang mendapat gelar khulafaurrasyidin ada empat orang,yaitu
a. Abu Bakar Ash Shiddik
b. Umar bin Khotob
c. Usman bin Affan
d. Ali bin Abi Thalib
    Keempat orang tersebut adalah sahabat setia  Rasulullah yang selalu mendampingi beliau dalam memperjuangkan agama baik dalam senang maupun susah.
    Khulafaurrasyidin memegang kendali pemerintahan islam selama 30 tahun menurut hitungan tahun hijriah yaitu dari tahun 11 H -40 H atau 29 tahun menurut hitungan tahun masehi yaitu dari tahun 623M-661M.
    Pemerintahan khulafaurrasyidin berkedudukan di Madinah Al Munawarah dengan ibukotanya Madinah.
Pada masa inilah kepemimpinan agama dan negara menyatu dan merekalah pemimpin ideal setelah Rasulullah wafat.Mereka dengan jelas mengikuti segala cara yang dilakukan Rasulullah.Masa ini disebut Golden Age(Abad Keemasan).
2.  Tugas-tugas Khulafaurrasyidin
     Setelah Rasulullah wafat,tugas-tugas yang bersangkutan dengan ketatanegaraan diteruskan oleh empat khalifah yang disebut khulafaurrasyidin.Adapun tugas kenabian teleh berakhir dan tidak tergantikan oleh siapapun.Sebagaimana firman Allaah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 40,yang artinya :
    "Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu,tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi.Allah maha mengetahui segala sesuatu". (QS.Al-Ahzab/33:40)
     Adapun tugas khulafaurrasyidin sebagai pemimpin negara setelah Rasulullah adalah sebagai berikut.
a.  Memimpin umat islam dan pemerintahan
b.  Menegakan yang hak dan memerangi yang batil
c.  Melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah SAW serta membina,mengatur dan mengarahkan umat islam
     sesuai dengan Al Quran da Al Hadist.
d.  Menyebarkan agama islam keseluruh penjuru dunia
e.  Memperhatikan kesejahteraan umat islam
f.   Memerangi mereka yang merongrong dan merusak ajaran agama islam,seperti memerangi kaum yang  
     murtad,kaum yang enggan membayar zakat,serta nabi palsu untuk diarahkan kepada ajaran agama islam
g.  Menjamin keamanan dan keselamatan orang-orang bukan islam yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan
     khalifah.
     Kelompok ini banyak bermunculan setelah nabi wafat,faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut
1.  Mereka belum kuat imannya.
2.  Mereka masuk islam karena takut diperangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin.
3.  Mereka menginginkan harta rampasan dan kedudukan dari Rasulullah SAW.
4.  Mengembangkan ajaran agama islam kepada mereka yang belum mengetahui tentang ajaran agama isla
     Sebagai khulafaurrasyidin harus memiliki sifat-sifat ,antara lain:
a.  Berilmu agama yang tinggi ,luas dan mendalam.
b.  Taat dan patuh pada agama.
c.  Adil dan bijaksana.
d.  Berwibawa dan berdisiplin yang kuat.
e. Berani bertindak dalam menegakkan kebenaran dan berkemauan keras.
    Dengan sifat-sifat mulia yang dimilikinya tersebut,khulafaurrasyidin dapat melaksanakan tugas-tugasnya
    dengan baik.

    Tugas Individu

1.  Tulis dalam buku tugasmu,tentang pengertian dan tugas khulafaurrasyidin !
2.  Tulis menurut pendapatmu,bagaimana kriteria pemimpin yang bijaksana!

     Tugas Kelompok

     Buatlah kelompok yang terdiri dari beberapa siswa,kemudian diskusikan bersama kelompokmu masalah-
     masalah berikut!
1.  Siapakah khulafaurrasyidin?
2.  Apa tugas-tugas khulafaurrasyidin?
3.  Kapan masa khulafaurrasyidin?
4.  Apakah khulafaurrasyidin itu telah mencerminkan kepemimpinan rasulullah?
5.  Mungkinkah kepemipinan seperti khulafaurrasyidin dapat terwujud di masa sekarang?

     Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
                                              
1.  Jelaskan pengertian dari khulafaurrasyidin secara bahasa dan istilah!
2.  Sebutkan sahabat yang termasuk khulafaurasyidin!
3.  Jelaskan tugas-tugas khulafaurrasyidin!
4.  tulislah ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir!
5.  Kapan seorang pemimpin dianggap bijaksana?jelaskan!

BAB 2    KHALIFAH ABU BAKAR R.A.

Standar Kompetensi
#  Mengenal sejarah Khalifah Abu Bakar Ash Siddik.
Kompetensi Dasar
#  Menceritakan silsilah dan keperibadian Abu Bakar Ash Shiddik ra.dan perjuangannya dalam dakwah
    islam.
#  Menunjukan contoh-contoh nilai positif dari khalifah Abu Bakar As Shiddik.
#  Meneladani nilai-nilai positif dari Khalifah Abu Bakar As Shiddik.

Silsilah Abu Bakar Ash Shiddik
     
     Abu Bakar putra dari pasangan Abu Kuhafah dan Umul Khair Salamah.Nama aslinya adalah Ka'bah yang kemudian diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah.Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah bin Usman bin Amir bin Kaa'b bin Sa'ad bin Taim bin Murah bin Lua'i.Nama Abu Bakar diberikan setelah dia masuk islam.Sedangkan gelar Ash Shiddik diberikan karena dia adalah orang pertama yang membenarkan Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj.Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 M atau dua tahun sesudah penyerbuan tentara bergajah  ke Mekah.Beliau berasal dari keturunan kabilah/suku Taim.
Garis keturunan Abu Bakar dengan garis keturunan nabi Muhammad SAW bertemu pada Murrah bin Ibnu Ka'ab.

A. Keteledanan dari Kepribadian Abu Bakar

    Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW,dia selalu menemani Rasulullah dalam berbagai situasi baik dalam kondisi susah maupun senang ,diantaranya ketiika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah.
    Keperibadian Abu Bakar yang terkenal adalah kejuuran dan kedermawanannya.Adapun diantara keperibadian Abu Bakar yang perlu diteladani,antara lain sebagai berikut.

1.   Sikap rendah hati
            Abu Bakar dikenal sebagai orang yang rendah hati,selalu berpenampilan sederhana,baik sebelum maupun ketika menjadi khalifah.Sebagai seorang khalifah dia tidak menggunakan singgasananya untuk kepentingan peribadi.
2.   Berhati tenang
               Sikap dan pembawaannya yang selalu tenang melekat dalam diri Abu Bakar.Hal ini terlihat ketika Rasulullah wafat.Pada saat itu semua orang bingung dan tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat.Beliau
langsung datang dan menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah SAW kemudian menciumnya seraya berkata"Maut yang telah ditakdirkan Allah bagi Anda sekarang telah Anda rasakan ,setelah itu Anda tidak akan menemukan kematian untuk selama lamanya." Wajah Rasulullah kemudian di tutup kembali,lalu keluar menemui kaum muslimin,seraya berkata:"Hai kaum muslimin ,barang siapa yang menyembah Muhammad,kini Muhammad telah wafat dan barang siapa yang menyembah Allah SWT,Allah Maha hidup dan tidak akan mati".
                Sikap ketenangan Abu Bakar inilah yang menjadiikan suasana menjadi tenang sehingga umat yang resah bahkan tidak bisa menerima kenyataan akan wafatnya Rasulullah SAW menjadi tenang kembali.
3.   Mempunyai sikap penyabar
                Salahsatu sikap istimewa yang dimiliki Abu Bakar adalah selalu sabar dalam menjalani berbagai masalah.Sabar menghadapi cercaan,hinaan,dan ancaman dari kaum kafir kuraisy,dialah satu-satunya sahabat yang selalu mendampingi nabi,baik pada saat senang maupun susah.Terutama ketika hijrah Nabi Muhammad
SAW ke Habsyi atau Madinah dan sikap ini terlihat ketika menjadi khalifah.
4.   Bersikap adil dan suka bermusyawarah.
                  Hal ini terlihat ketika Abu Bakar hendak memerangi pasukan Romawi ,Abu Bakar memanggil Ali,Umar,Usman,Abdurrahman bin Auf,Saad bin Abi Waqas,Said bin Zaid,Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor ntuk membahas mengenai penyerangan tesebut.
5.   Bersikap dermawan.
                    Seluruh harta benda Abu Bakar dipertaruhkan untuk kepentingan dan kemajuan Islam.Bahkan
saat Rasulullah SArW hijrah ke Madinah,Abu Bakar membawa semua hartanya sebanyak lima atau enam ribu dirham untuk bekal perjalanan.
6.   Memerhatikan kaum yang tetindas.
                    Abu Bakar tidak segan-segan mengeluarkan harta bendanya untuk membantu kaum duafa yang tertindas oleh majikannya.
Diantara budak yang telah dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar adalah:
a.   Bilal bin Rabah,budak dari Umayah bin Khalaf.
b.   Abu Fukaifah,budak dari Safwan bin Umayyah.
c.   Amir bin Fahairah,budak dari Tufail bin Abdullah Al Azdi.
d.   Labibah,budak dari Bani Muammal bin Habib Adi.
7.   Selalu membela dan membenarkan berita dari Rasulullah
                   Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan orang tua,Setelah beliau memeluk agama Islam,dia berhasil mengajak teman-temannya memeluk agama islam,seperti Usman bin Affan,Abdulrrahmam bin Auf,Talhah bin Ubaidillah,Saad bin Abi Waqas,Zubair bin Awwam,Abu Ubaidillah bin Jarrah,Abdullah bin Masu'd,dan Arqam bin Abil Arqam.
                       Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj beliau merupakan orang yang pertama membenarkan,perca
ya akan peristiwa Isra Mi'raj disaat banyak orang yang tidak percaya sehingga saat itulah Abu Bakar diberi
gelar "Ash Shiddik" artinya yang percaya atau membenarkan.Sejak saat itulah Rasulullah memanggil Abu
Bakar dengan gelar Ash Shiddik.

B.   Kekhalifahan Abu Bakar Ash Shiddiq (Tahun 11-13H atau 632-634M)

1.   Pemilihan Abu Bakar Sebagai Khalifah
             Rasulullah SAW. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai
      pemimpin ummat Islam setelah beliau wafat.Rasulullah SAW.menyerahkan perspalan tersebut kepada ka
      um muslimin untuk menentukannya.Karena itulah setelah beliau wafat dan belum lagi jasadnya dikebumik
      n sejumlah tokoh terkemuka berkumpul di saqifah(balai kota)Bani Sai'dah,Madinah.
            Sejumlah tokoh,baik dari Ansar maupun Muhajirin sedang ramai memusyawarahkan siapa yang ber
      hak menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Pihak Ansar selangkah lebih cepat karena mereka su
      dah menyepakati Saa'd bin Ubaidillah sebagai pemimpin kaum muslimin.
            Berita tentang pertemuan tersebut tersiar sampai ketelinga orang-orang yang sedang mengurus jena
      zah Rasulullah SAW.Untuk itu di utuslah tiga sahabat senior,yaitu Abu Bakar,Umar bin Khatab dan Abu
      Ubaidah Ibnu Jarrah untuk menghadiri pertemuan tersebut.
            Dengan adanya ketiga sahabat senior,terjadilah perdebatan antara kelompok Ansar dan Muhajirin.
      Masing-masing mengemukan alasan tentang siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah SAW.
      Dari pihak Muhajirin yang berbicara adalah Abu Bakar,Umar bin Khatab,dan Abu Ubaidah bin Jarrah,
      Sedangkan dari pihak Ansar yang bericara adalah Saa'd Ibnu Ubadah ,Hutab inbu Munzir dan Basyir
      Ibnu Saa'd.
            Pembicaraan semakin meruncing dan elum ada titik temu sampai Abu Ubaidah berbicara:"Sahabat-
      sahabatku dari kalangan Ansar,kalian adalah pihak pertama yang menolong dan membela agama Islam.
      Oleh karena itu janganlah kamu menjadi orang pertama yang memecah belah dan merusaknya".
            Setelah mendengar pidato dari Abu Ubaidah Ibnu Jarrah tersebut,suasana menjadi cair.
      Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Abu Bakar untuk mengambil keputusan.Dia yang duduk diantara
      Umar dan Abu Ubaidah segera memegang kedua tangan sahabatnya itu seraya berkata : "Ini Umar dan
      Abu Ubaidah berikanlah ikrar kepada tuan -tuan yang kalian sukai!". Tetapi seruan Abu Bakar tidak ada
      yang menyambut .Umar dan Abu Ubaidah memahami hal itu bahwa mereka berdua kurang disukai.
      Akhirnya mereka yang berbalik mengikrarkan Abu Bakar sebagai khalifah.Orang-orang yang hadir.baik
      golongan Ansar maupun Muhajirin dapat menerima Abu Bakar sebagai pemimpin mereka.
            Adapun alasan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah,adalah sebagai berikut:
     a.    Abu Bakar adalah sahabat yang paling senior/tertua.
     b.    Abu Bakar memiliki keeribadian dan akhlak mulia.
     c.    Abu Bakar dekat dan dicintai Rasulullah SAW sehingga mengetahui bagaimana cara memimpin  u
            umat dan negara,dan dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
     d.    Abu Bakar sangat disegani kaum kafir quraisy karena beliau tegas dan keras,tetapi baik hati.
     e.    AbuBakar adalah orang yang ditunjuk Rasulullah SAW sebagai imam salat ketika beliau sakit dan da
            lam tugas yang lain.
            Dengan alasan tersebut tidak ada seorangpun yang menolak Abu Bakar diangkat menjadi khaliah.
     Dia diangkat menjadi khalifah yang pertama pada tahun 11 H atau 632 M.
     Setelah dibaia't kemudian Abu Bakar berpidato :"Wahai manusia!Saya telah diangkat untuk mengendali
     kan urusanmu,padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantara kalian.Jika aku menjalankan tugasku
     dengan baik,ikutilah aku,tetapi jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku! Hendaklah kamu taat kepa
     daku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya.Jika aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya ,
     kamu tidak perlu menaatinya".

2.   Meneladani usaha-usaha(jasa-jasa)yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi Khalifah.
      Hal-hal penting yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut.
     1.   Memberangkatkan pasukan Usamah
                  Setelah resmi menjadi khalifah,Abu Bakar segara memberangkatkan pasukan Usamah.Pasukan
            ini tertahan setelah sampai di sebuah tempat dekat Madinah bernama Zu Khasyab,tempat ketika U
            Usamah mendapat berita tentang sakitnya Rasulullah saw.Abu Bakar tidak peduli pada pendapat
            yang mendesak dibekukannya pasukan Usamah dengan alasan tersebarluasnya kemurtadan diseba
            gian barisan .Beliau juga tidak memperdulikan usaha penggantian Usamah dengan orang lain.
                  Ketika mendapat mandat dari Abu Bakar,Usamah langsung bergerak dengan pasukannya.Setiap
            kali melewati kabilah  yang warganya mengalami banyak kemurtadan,Usamah dapat mengembalikan
            nya lagi kepada agama Islam.
            Orang-orang yang murtad merasa gentar karena mereka merasa yakin seandainya kaum muslimin ti-
            dak dalam posisi yang amat kuat,niscaya mereka tidak akan keluar dengan pasukan seperti ini meng
            hadapi orang Romawi.Sesampainya di negri Romawi pasukan Usamah menyerbu mereka hingga
            Allah memberikan kemenangan pada pihak kaum muslimin.
     2.   Penumpasan Nabi Palsu
                  Setelah nabi SAW wafat banyak orang yang keluar dari Islam begitu juga ada beberapa orang
           yang mengaku sebagai nabi palsu,yaitu:
           1.    Musailamah Al Kazzab dari Bani Hanifah di Yamamah.
           2.    Sajah Tamimiyah dari Bani Tamim.
           3.    Al Aswad Al Anshi dari Yaman
           4.    Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad di Najad.
                   Adanya nabi palasu akan membahaakan agama dan negara Islam.Olehkarena itu Abu Bakar
           menugaskan pasukan yang dipimpin oleh panglima Khalid bin Walid untuk menghancurkan mereka.
           Dalam misi ini pasukan muslim mendapat kemenangan yang gemilang.Musailamah dapat dibunuh
           oleh Wahsyi,Al Aswad dibunuh oleh isterinya sendiri,Tulaihah kembali memeluk agama Islam,sedang
           Sajjah melarikan diri.Setelah pasukan muslim dapat mengendalikan keadaan,suasana kehidupan   Is
           lam kembali damai sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW.
    3.    Memerangi Orang Murtad dan yang tidak membayar Zakat
                 Selain menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh para nabi palsu dan pendukungnya,Abu
          Bakar pun dihadapkan pada permasalahan yang dilakukan oleh kaum murtad.Maksud kaum murtad
          disini adalah mereka yang erbalik menjadi kafir sesudah mereka masuk Islam,mereka menolak mem
          bayar zakat dan melaksanakan salat.
                 Abu Bakar sebagai pemimpin yang bijaksana tidak serta merta meyerang mereka.Dia memulai
          nya dengan menyeru mereka agar bertobat atas kesalahan mereka .Dakwah mulai digiatkan dikalang
          an mereka untuk mengembalikan mereka kepada jemaah kaum muslimin.Usaha itu gagal,bahkan   ka
          um murtadin dari kabilah  Abs dan Zubyan mendahului menyerang Madinah.Mereka memanfaatkan
          keadaan Madinah yang sedang ditinggal oleh sebagian pasukan muslimin yang sedang menghadapi ten
          tara Romawi dibawah komandan Usamah.Rencana kabilah Abs dan Zubyan segara diketahui, Abu
          Bakar kemudian menghimpun sisa-sisa pasukan yang tidak ikut dalam menghadapi paukan Romawi.
                 Abu Bakar menugaskan kepada Ali bin Abi Thalib,Zubair,Thalhah dan Abdulah bin Masu'd,  un
         tuk menghadapi mereka dipintu gerbang kota Madinah dan sebagian yang lain berkumpul di mesjid da
         lam keadaan siap tempur.Ketika para pembangkang itu menyerbu Madinah Abu Bakar dan pasukan
         nya dapat menyergap dan menghantam ereka di luar kota,sehingga mereka lari tunggang langgang.
         Dengan kemenangan ini akhirnya seluruh kabilah taat kembali membayar zakat dan mereka berikrar
         kembali untuk menjadi muslim yang taat serta keadaan negara mulai normal kembali.
4.      Mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an dalam satu buku
                 Dalam perang Riddah(perang mengatasi kabilah-kabilah yang murtad)yang terjadi di Yamamah
         kaum muslimin telah memetik kemenangan yang gemilang .Tetapi dibalik itu telah menyisakan permas-
         alahan yang mendalam,yaitu kaum muslimin kehilangan 1200 orang anggotanya.Mereka gugur sebagai
         suhada.Hal yang lebih mencemaskan dan sangat menyedihkan bahwa 70 orang diantara yang gugur itu
         ialah para sahabat yang hafal(hafiz) Al Qur'an.
                Hal tersebut mengusik fikiran Umar bin Khatab,dia khawatir akan akan gugurnya sahabat yang
         hafal Al Qur'an yang lainnya dalam perang selanjutnya.Lalu dia mengusulkan kepada Abu Bakar agar
         Al Qur,an segera dikumpulkan dengan alasan khawatir di tempat lain akan bertambah banyak pengha
         fal Al Qur'an yang gugur.Akibatnya Al Qur'an akan banyak yang hilang,kecuali jika himpun.
               Abu Bakar menerima usulan Umar tersebut.Maka dibentuklah panitia penghimpun Al Qur'an yang
        diketuai oleh Zaid bin Tsabit,dari tim inilah terkumpul susunan lembaran ayat-ayat Al Qur'an sebagaima
        na petunjuk Rasulullah SAW.Setelah tekumpul kemudian mushaf tersebut diberikan kepada    Hafsah
        yaitu (istri Rasulullah)untuk disimpan.
5.     Pembebasan Irak dari kekuasaan Persia.
               Orang-orang Arab yang tinggal di Irak bekerja sebagai petani.Hasil tani yang mereka peroleh yang
        menjadi bagiannya sedikit sekali,sebab sebagian besar hasil pertaniannya itu diambil oleh pejabat-peja
        bat Persia yang menguasai Irak.Orang-orang Arab disana diperlakukan tidak adil,dihina dan direndah
        kan martabat kemanusiaannya.
               Abu Bakar sebagai khalifah Islam sangat peduli terhadap penderitaan mereka,untuk itu Abu Bakar
        memerintahkan kepada panglima-panglimanya untuk membebaskan para petani di Irak dari cengkram
        an penguasa Persia.Disamping itu,alasan lain yang mendorong Abu Bakar membebaskan Irak yaitu:
        a.   Mengejar para pemberontak pendukung nabi palsu yang melarikan diri ke Irak.
        b.   Melindungi kaum muslimin dari penguasa zalim bangsa Persia.
        c.   Atas peritaan penduduk setempat teruama dari golongan bangsa Arab agar dibebaskan dari pe
              nindasan penguasa Persia.
              Daerah-daerah di Irak yang berhasil dibebaskan dari penguasaan Persia adalah;
        a.   Qatif dan Hajar,di utara Bahrain.
        b.   Harf dab Khazimah,di selatan Basrah.
        c.   Mazar,Walajah,Allis dan Agmisis,disebelah barat Basrah.
        d.   Hirah dan Ubullah,ditepi sungai Euprat.
        e.   Al Anbar dan Ainuttamr,disebelah Barat Madain.
        f.    Firad,di utara Al Anbar,dekat perbatasan Romawi.
6.    Kebijakan Abu Bakar dalam pembebasan Syam
              Pembebasan wilayah Syam yang meliputi Syiria,Palestina,Israel,Libanon dan Yordania pada masa
       khalifah Abu Bakar bertujuan untuk menundukan kembali kaum murtad dibagian utara Madinah,yaitu
       wilayah Daumatuljandal,Tabuk,dan Mu'tah.
              Untuk membebaskan wilayah Syam,Abu Bakar menugaskannya kepada Khalid bin Said,kemudi
       an digantikan oleh Yazid bin Abu Sofyan.Pasukan kaum Muslimin dibawah panglima Yazid bin Abu Sof
       yan berhasil menguasai wilayah tersebut.Untuk membina daerah yang telah dikuasai dipercayakan kepa
       da Khalid bin Said.Tugas ini dilaksanakan dengan baik.
              Keberhasilan tersebut menimbulkan kecemburuan dari pihak penguasa Romawi.Mereka mempersi
       apkan armada untuk menyerang wilayah-wilayah yang sudah bergabung dengan kekuasaan Islam
              Rencana tersebut sudah lebih dahulu diketahui oleh Khalid bin Said,maka ia segara meminta bantu
       an pasukan kepada khalifah Abu Bakar Maka Abu Bakar segera mengirim empat pasukan yaitu:
       1.   Pasukan pertama dibawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah bertugas di wilayah Hims.
       2.   Pasukan kedua dibawah pimpinan Yazid bin Abu Sofyan,bertugas diwilayah Damsik.
       3.   Pasukan ketiga di bawah pimpinan Amru bin Ash,bertugas diwilayah Palestina.
       4.   Pasukan keempat dibawah pimpinan Syurabil bin Hasanah,bertugas diwilayah Yordan.
             Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi pasukan,tidak mampu menembus pertahanan musuh.
       Mendengar berita itu Abu Bakar segera memanggil Khalid bin Walid dan pasukannya yang telah mengu
       asai Irak untuk bertugas di Syam.Akhirnya pasukan kaum muslimin dibawah panglima Khalid bin Walid
       dapat mengalahkan pasukan Romawi.Perang ini terjadi diwilayah Yarmuk,sehingga dikenal dengan pera
       ng Yarmuk.Disaat pasukan kaum muslimin merayakan kemenangan terdengar berita yang menyedihkan
       yaitu wafatnya Khalifah Abu Bakar pada tahun 13H atau 634M.

D.   Meneladani Nilai-nilai Positif dari Khalifah Abu Bakar As Siddiq
              
1.   Kesabaran Abu Bakar dalam menemani hijrah Rasulullah saw.menuju Madinah.
      Perjalanan Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah saw.ke Madinah merupakan perjalanan yang penuh
      dengan resiko,karena harus mengarungi sahara yang luas dibawah terik matahari yang sangat panas  dan
      menyilaukan pandangan.Resiko yang paling tinggi ialah kemungkinan tertangkapnya oleh komplotan   pe
      muda Quraisy yang terus mengejar hendak membunuhnya.Tetapi Abu Bakar tidak takut sedikitpun   a
      kan resiko tersebut karena Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah saw.daripada dirinya,maka Abu Ba
      kar tetap sabar dan setia mendampingi Rasulullah saw.dengan resiko yang dihadapinya.
            Pada saat persembunyian mereka di Gua Tsur hampir diketahui oleh para pemuda Quraisy,Abu  Ba
     kar gelisah dan gemetar ketakutan.Dia tidak menghawatirkan dirinya tetapi yang dikhawatirkan   adalah
     Rasulullah saw.Kemudian Rasulullah saw.membesarkan hati Abu Bakar dengan perkataan:"Jangan takut
     dan sedih,Allah selalu bersama kita." Mendengar perkataan itu,kegelisahan Abu Bakar sedikit reda. Ia
     yakin akan kebenaran yang dikatakan Rasulullahsaw.pasti Allah akan menolong kekasih-Nya.
           Setelah terlepas dari masalah itu,kemudian Abu Bakar dengan penuh kesabaran mendampingi   Rasul
     saw untuk melanjutkan perjalanannya hijrah ke Madinah.Akhirnya perjalanan yang penuh dengan bahaya
     itu dapat dilaluinya dengan baik dan selamat.
           Dari paparan diatas,kita selaku anak muslim yang baik dan saleh harus mampu meneladani Abu   Ba
     kar,diantaranya sebagai berikut:
     a.   Berusaha untuk mencintai Rasulullah saw.sepenuh hati dengan menjadi pengikutmya yang setia   sam
           pai akhir zaman.
     b.   Bersabar dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan.
     c.   Bertemanlah dengan anak-anak yang baik dan taat beribadah.

2.  Keyakinan Abu Bakar ketika menerima berita tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah saw.
          Keyakinan Abu Bakar terhadap apa yang di ceritakan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
     patut kita teladani.Kita selaku umat Rasulullah saw.harus memiliki keyakinan yang tinggi terhadap apa ya
     ng diucapkan,dilakukan dan apa yang ditetapkan Rasulullah saw.dalam hadisnya itu adalah benar.Sebab
     Rasulullah saw.itu dimaksum atau dijaga oleh Allah swt dari kesalahan.
     Misalnya,keyakinan bahwa kita akan mempertanggung jawabkan perilaku kita selama didunia .  Nanti
     hanya ada dua golongan manusia yaitu:
     a.   Orang-orang yang taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya mereka akan mendapat kebahagiaan surga
           dengan segala keindahannya.
     b.   Orang-orang yang menentang Allah swt dan Rasul-Nya,mereka akan mendapat azab neraka dengan
           segala kepedihannya.
       
E.  Akhir Hayat Abu Bakar Ash-Shiddiq
           Abu Bakar menderita sakit sejak pertempuran Aj Nadaini di negeri Syam sedang berlangsung. Akan
     tetapi,sebelum wafat beliau berwasiat kepada para sahabatnya agar setelah dia wafat nanti,mereka meng
     angkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya.Hal ini dilakukan untuk menghindari perpecahan dikala
     ngan umat Islam.
           Khalifah Abu Bakar Shiddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari (11-13 H/632-634 M).
    Beliau meninggal pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 H dalam usia 63 tahun karena sakit dan dimakamkan
    disamping makam Rasulullah saw.
                                                                                  
           Tugas Kelompok
    Buatlah kelompok yang terdiri dari beberapa siswa,kemudian susunlah sebuah karya tulis dengan judul-
    judul berikut,judul boleh memilih,kemudian kumpulkan pada guru mu!
    1.   Suasana pemilihan khalifah setelah Rasulullah saw wafat.
    2.   Kepribadian Abu Bakar Ash Shiddiq.
    3.   Jasa-jasa Abu Bakar selama menjadi khalifah.
          
          Tugas Rumah
    Buatlah ringkasan materi usaha dan jasa Abu Bakar selama menjadi khalifah dan mintalah paraf dari orang
    tuamu!

          Uji Kompetensi Bab  2
I.  Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c atau d yang merupakan jawaban yang paling benar!
                                                         
1.   Abu Bakar adalah putra dari ....
       a.   Abu Quhafah                                                      c.   Abu Duafa
       b.  Abu Zakaria                                                        d.   Abu Ubaidah
2.  Ibu Abu Bakar bernama.....
       a.   Ummul Khair                                                      c.   Ummi Salamah
       b.   Umi Hanik                                                          d.   Umu Habibah
3.  Abu Bakar lahir pada tanggal.....
       a.    673 M                                                               c.   574 M
       b.    573 M                                                               d.   571 M
4.  Berikut ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar,kecuali.....
       a.     Bilal bin Rabah                                                   c.   Labibah
       b.     Abu Fukaifah                                                     d.   Zaid bin Haritsah
5.   Di bawah ini yang termasuk kepribadian Abu Bakar adalah.....
       a.     Berhati tenang                                                    c.    Dermawan
       b.     Rendah hati                                                       d.     Semua tenang
6.   Abu Bakar berasal dari keturunan.....
      a.      At Tamimi                                                         c.     Muthalib
      b.      Hasyim                                                            d.      Quraisy
7.   Bilal bin Rabah adalah budak dari.....
      a.      Umayyah                                                       c.      Muammal
      b.      Tufail bin Abdullah                                        d.       Sofwan bin Umayyah
8.   Dibawah ini merupakan orang yang masuk Islam atas jasa Abu Bakar kecuali....
      a.      Usman bin Affan                                              c.     Abdurrahman bin Auf
      b.      Umar bin Khatab                                            d.      Abdullah bin Masu'd
9.   Berikut ini adalah jasa Abu Bakar ketika menjadi khalifah kecuali...........
      a.       Menaklukan kota Irak                                    c.       Menumpas nabi palsu
      b.       Memerangi kaum murtad                               d.        Menaklukan kota Mesir
10. Abu Bakar wafat pada tahun......
       a.       11 H                                                             c.        13 H
       b.       12 H                                                            d.          14 H
                                                                                                                                                                                                                                                        
II .     Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar

1.       Abu Bakar adalah keturunan dari suku .....
2.       Ayah Abu Bakar bernama .....
3.       Garis keturunan Abu Bakar dan Nabi saw bertemu pada.....
4.       Labibah adalah budak dari ....
5.       Ash Shiddiq artinya .....
6.       Gelar Ashiddiq diberikan Rasulullah pada peristiwa.....
7.       Abu Bakar menjadi khalifah selama......
8.       Abu Bakar wafat pada tahun .....
9.       Penguumpulan Al Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar merupakan usul dari ....
10.     Ketua panitia penghimpun Al Quran adalah .....
    
III .    Jawablah pertanyaan ini dengan benar

1.       Sebutkan sikap atau kepribadian Abu Bakar
2.       Sebutkan alasan dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah
3.       Sebutkan budak yang dimerdekakan Abu Bakar
4.       Mengapa Abu Bakar diberi gelar Ashiddiq oleh Rasulullah? jelaskan dengan singkat
5.       Sebutkan jasa Abu Bakar selama menjadi khalifah
            
                                              
                                 Hari/tanggal       :
                                                  
                                 Nilai                  :
                                      
                                 Paraf guru         :
                                                  
                                 Paraf orang tua :BAB 3. KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

A. Riwayat Hidup Umar bin Khattab

1. Silsilah Umar bin Khattab

    Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 M. Dia adalah putra dari pasangan Khattab bin Naufal dan Khantamah binti Hisyam,berasal dari suku 'Ad yaitu suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Garis keturunan Umar bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Luayyi,yaitu keturunan kesembilan dari Umar.

2. Kisah Umar Sebelum Masuk Islam

   Umar adalah orang yang mandiri dan pemberani,sejak kecil Umar telah diberi tanggung jawab oleh orang tuanya untuk memelihara kambing dan unta.Umar ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri.
Ketika menginjak dewasa Umar telah teruji keberaniannya sehingga ia pernah menjadi pemenang pacuan kuda di lapangan pasar Ukaz.
  Dengan kelebihan yang dimilikinya Umar serig menjadi duta dalam setiap peristiwa penting dengan suku-suku lain di tanah Arab.Keberanian Umar sangat disegani oleh suku-suku Arab sehingga Umar diberi julukan '' Singa Padang Pasir ''. Berkat kecerdikannya dalam berdiplomasi Umar diberi julukan ''Abu Faiz''. Ia juga diberi gelar '' Al Faruq'' karena tegas dalam memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.
  Keberanian dan kecerdikan Umar itulah yang mendorong Rasulullah berdoa ; '' Ya Allah kuatkanlah agama Islam dengan salah satu dari dua Umar [ Umar bin Khattab dan Amru bin Hisyam atau Abu Jahal ].
Sebelum masuk Islam Umar bin Khattab sangat membenci ajaran agama Islam, dia tidak segan-segan menyiksa keluarganya dari Bani 'Ad yang ketahuan memeluk ajaran agama Islam,sebagaimana yang dilakukan terhadap Zinnirah dan Labibah keduanya budak dari Bani 'Ad, karena tidak tidak mau meninggalkan ajaran agama Islam. Begitu pula kepada adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab beserta suaminya Said bin Zaid. Ketika Umar menemuinya mereka sedang membaca Al-Quran surat Taha ayat 14.
  Ketika sampai di rumah Fatimah,Umar mendengarkankan alunan ayat Al-Quran yang di baca Fatimah dengan suara merdu. Umar mengetk pintu rumahnya dengan keras. Mendengar Umar datang,Fatimah bergegas menyembunyikan bacaannya dan membukakan pintu. Kemudian Umar berkata,''Mana tulisan yang kau baca tadi'' Fatimah tidak memberikannya.                                                                                                                                                                                                                              

Tuesday, March 20, 2012

Hikmah Puasa
HIKMAH PUASA RAMADHAN Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas
"Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu,supaya kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa." (S.al-Baqarah:183)
PUASA menurut syariat ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa (seperti makan, minum, hubungan kelamin, dan sebagainya) semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari,dengan disertai niat ibadah kepada Allah,karena mengharapkan redho-Nya dan menyiapkan diri guna meningkatkan Taqwa kepada-Nya.
RAMAHDAH bulan yang banyak mengandung Hikmah didalamnya.Alangkah gembiranya hati mereka yang beriman dengan kedatangan bulan Ramadhan. Bukan sahaja telah diarahkan menunaikan Ibadah selama sebulan penuh dengan balasan pahala yang berlipat ganda,malah dibulan Ramadhan Allah telah menurunkan kitab suci al-Quranulkarim,yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan untuk membedakan yang benar dengan yang salah.
Puasa Ramadhan akan membersihkan rohani kita dengan menanamkan perasaan kesabaran, kasih sayang, pemurah, berkata benar, ikhlas, disiplin, terthindar dari sifat tamak dan rakus, percaya pada diri sendiri, dsb.
Meskipun makanan dan minuman itu halal, kita mengawal diri kita untuk tidak makan dan minum dari semenjak fajar hingga terbenamnya matahari,karena mematuhi perintah Allah.Walaupun isteri kita sendiri, kita tidak mencampurinya diketika masa berpuasa demi mematuhi perintah Allah s.w.t.
Ayat puasa itu dimulai dengan firman Allah:"Wahai orang-orang yang beriman" dan disudahi dengan:" Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaqwa."Jadi jelaslah bagi kita puasa Ramadhan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.Untuk menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah kita diberi kesempatan selama sebulan Ramadhan,melatih diri kita,menahan hawa nafsu kita dari makan dan minum,mencampuri isteri,menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia,seperti berkata bohong, membuat fitnah dan tipu daya, merasa dengki dan khianat, memecah belah persatuan ummat, dan berbagai perbuatan jahat lainnya.Rasullah s.a.w.bersabda:
"Bukanlah puasa itu hanya sekedar menghentikan makan dan minum tetapi puasa itu ialah menghentikan omong-omong kosong dan kata-kata kotor."
(H.R.Ibnu Khuzaimah)
Beruntunglah mereka yang dapat berpuasa selama bulan Ramadhan, karena puasa itu bukan sahaja dapat membersihkan Rohani manusia juga akan membersihkan Jasmani manusia itu sendiri, puasa sebagai alat penyembuh yang baik. Semua alat pada tubuh kita senantiasa digunakan, boleh dikatakan alat-alat itu tidak berehat selama 24 jam. Alhamdulillah dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya. Oleh karena itu dengan berpuasa, organ dalam tubuh kita dapat bekerja dengan lebih teratur dan berkesan.
Perlu diingat ibadah puasa Ramadhan akan membawa faaedah bagi kesehatan
rohani dan jasmani kita bila ditunaikan mengikut panduan yang telah ditetapkan, jika tidak maka hasilnya tidaklah seberapa malah mungkin ibadah puasa kita sia-sia sahaja.
Allah berfirman yang maksudnya:
"Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (s.al-A'raf:31)
Nabi s.a.w.juga bersabda:
"Kita ini adalah kaum yang makan bila lapar, dan makan tidak kenyang."
Tubuh kita memerlukan makanan yang bergizi mengikut keperluan tubuh kita. Jika kita makan berlebih-lebihan sudah tentu ia akan membawa muzarat kepada kesehatan kita. Boleh menyebabkan badan menjadi gemuk, dengan mengakibatkan kepada sakit jantung, darah tinggi, penyakit kencing manis, dan berbagai penyakit lainnya. Oleh itu makanlah secara sederhana, terutama sekali ketika berbuka, mudah-mudahan Puasa dibulan Ramadhan akan membawa kesehatan bagi rohani dan jasmani kita. Insy Allah kita akan bertemu kembali.
Allah berfirman yang maksudnya: "Pada bulan Ramadhan diturunkan al-Quran
pimpinan untuk manusia dan penjelasan keterangan dari pimpinan kebenaran
itu, dan yang memisahkan antara kebenaran dan kebathilan. Barangsiapa menyaksikan (bulan) Ramadhan, hendaklah ia mengerjakan puasa.

Drum Band MI Puloerang